test
nedeľa, 23 júna, 2024
Domovsom vlastníkRegulovanie cien plynu a elektriny v bytových domoch s vlastnou kotolňou

Regulovanie cien plynu a elektriny v bytových domoch s vlastnou kotolňou

JUDr. Mgr. Marek Perdík

V poslednom období je horúcou témou pre správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej spoločne ako „správca“), ale najmä samotných vlastníkov navyšovanie cien plynu z dôvodu všeobecného chodu trhového hospodárstva sveta. Tento problém dopadol nešťastným spôsobom na plecia správcov tak, že sa začali považovať za osoby zodpovedné za zvýšenie cien plynu len preto, lebo nezodpovedným spôsobom zabezpečili alebo skôr nezabezpečili kúpu plynu v období, kedy to mohlo byť pre vlastníkov priaznivejšie. Našťastie sa to netýka všetkých správcov, ale nie to nie je dôvod, aby bol uvedený problém daný do úzadia. S týmto argumentom sa totiž nemôžeme stotožniť, nakoľko nie je možné zo strany správcov bez ďalšieho požadovať znalosti a postupy prekračujúce správu spoločných častí, zariadení a pod. Predmetom tohto článku je hlavne právne vymedzenie práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch s vlastnou kotolňou vyriešiť otázku cien elektriny a plynu prostredníctvom inštitútu regulovaných subjektov. Otázke výhod alebo nevýhod cenovej regulácie sa budeme venovať v inom príspevku.

Zmeny vo vzťahu k vlastníkom v bytových domoch

Prvý nástrel riešenia problému publikovaný Ministerstvom hospodárstva SR dňa 14.2.2022 sa minul účinku a tak bola s odstupom času prijatá ucelenejšia systematická legislatívna zmena spočívajúca v prijatí novely zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „zákon o regulácii“), konkrétne zverejnenú zákonom č. 85/2022 Z. z.. Naliehavosť prijatia tohto zákona vyplýva zo súčasnej mimoriadne nepriaznivej situácie na európskom trhu z energetickými komoditami, najmä elektrinou a zemným plynom, ktoré ohrozujú cenovú dostupnosť dodávok elektriny a zemného plynu pre odberateľov v domácnosti a niektoré ďalšie skupiny odberateľov elektriny a zemného plynu. Cieľom zákona je posilnenie a zefektívnenie prvku cenovej regulácie na trhu dodávky elektriny a dodávky plynu pre súčasné cenovo regulované skupiny odberateľov elektriny a plynu: pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti a tzv. malé podniky, t.j. odberateľov elektriny a odberateľom plynu mimo domácnosti s ročným odberom elektriny najviac 30 000 kWh alebo ročným odberom plynu najviac 100 000 kWh. Naliehavosť prijatia právnej úpravy vyplýva z potreby získania časového priestoru na potrebnú prípravu regulovaných subjektov, ktoré by mali začať obstarávať elektrinu a plyn na kalendárny rok 2023 už v tomto čase, a to nielen pre súčasný okruh regulovaných odberateľov, ale aj pre rozšírený okruh.

Podstatnou prijatej zmeny je umožniť dodávateľom elektriny a plynu, ako aj odberateľom elektriny a plynu, ktorí budú mať právo na dodávku elektriny alebo plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví zúčastňovať sa aj trhu s neregulovanou dodávkou elektriny a plynu, ak to dostatočne vopred oznámia dodávateľom elektriny a plynu. Okrem tohto záujmu je dôležitou zmenou aj posilnenie pozície vlastníkov proti subjektom špekulujúcim s odchodom z trhu zo strany dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu a to zavedením osobitnej zodpovednosti dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn voči odberateľom elektriny a plynu za škodu spôsobenú stratou spôsobilosti dodávať elektriny alebo plyn a dodávkou poslednej inštancie. Za tým účelom za zavádza právomoc Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vydávať predbežné opatrenia na účely obmedzenia možnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu prevádzať obstaranú elektrinu alebo plyn alebo ju zaťažovať právami tretích osôb a tak poškodzovať práva a oprávnené záujmy odberateľa a dodávateľa poslednej inštancie. Tiež sa v tej súvislosti ukladá právomoc uložiť povinnosť dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu ponúknuť množstvo elektriny alebo plynu dodávateľovi poslednej inštancie.

Dôležitou je hneď zmena v § 2 písm. k) zákona o regulácii v tom smere, že sa za zraniteľného odberateľa považuje

1. odberateľ elektriny v domácnosti,
2. odberateľ plynu v domácnosti,

ale aj

7. aj skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)

Prijatím novely sa rozširuje okruh subjektov s právom na dodávku elektriny a dodávku plynu za ceny regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví o odberateľov plynu, ktorí plyn využívajú ako palivo v domových kotolniach bytových domov na účely zásobovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, t.j. nie na podnikateľské účely.

Druhou významnou zmenou je vypustenie pojmu „malý podnik“ a jeho plnohodnotné nahradenie výpočtom odberateľov elektriny mimo domácnosti a odberateľov plynu mimo domácnosti s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh alebo plynu 100 000 kWh podľa § 2 zákona o regulácii, dodávka elektriny ktorým podlieha cenovej regulácii.

Opt-in a opt-out

Treťou zmenou je možnosť regulovaného subjektu vstúpiť do regulácie, ak sa predtým nachádzal mimo regulovaného prostredia (opt-in) (do 31. marca pre nasledujúci kalendárny rok), ale aj možnosť zraniteľného odberateľa dobrovoľne opustiť súčasné regulované prostredie (opt-out). Cenová regulácia sa ale bude vykonávať na základe ročnej periodicity vydávania cenových rozhodnutí (na rozdiel od súčasnej praxe kopírujúcej dĺžku regulačného obdobia). Navrhnutý mechanizmus opierajúci sa o právo alebo doň naopak vstúpiť, má zabezpečiť paralelnú existenciu regulovaných a neregulovaných produktov pre zraniteľných odberateľov, čím sa zvýši ponuka pre zraniteľného odberateľa a umožní sa trhu flexibilne reagovať. Právo na zmenu dodávateľa ostáva zraniteľnému odberateľovi zachované aj naďalej. Je však dôležité upozorniť na skutočnosť, že dotknuté znenie spočíva v doplnení § 9 o odsek 3 písmenom g), podľa ktorého Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypracuje:

„g) do 31. decembra 2024 a následne každé tri roky analýzu potreby zachovania rozsahu cenovej regulácie dodávky elektriny alebo dodávky plynu zraniteľným odberateľom podľa § 11 ods. 5 a vplyvov možného obmedzenia rozsahu alebo nevykonania cenovej regulácie podľa § 11 ods. 6..

Uvedené ustanovenie je dôležité najmä z tohto dôvodu, že sa novelizovalo aj znenie § 11 ods. 5 a ods. 6 zákona o regulácii, ktoré znejú:

„(5) Ak sa nepostupuje podľa odseku 6, cenovej regulácii v elektroenergetike a plynárenstve ďalej podlieha

  1. dodávka elektriny zraniteľným odberateľom, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu,
  2. dodávka plynu zraniteľným odberateľom, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu.

(6) Úrad môže všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 40 ods. 1 obmedziť rozsah cenovej regulácie podľa odseku 5 alebo ustanoviť, že cenová regulácia podľa odseku 5 sa nevykonáva, ak pominuli dôvody na cenovú reguláciu, najmä ak pôsobenie trhu postačuje na zachovanie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1. Rozsah cenovej regulácie podľa odseku 5 možno obmedziť na dodávku elektriny alebo dodávku plynu vykonávanú dodávateľmi elektriny alebo dodávateľmi plynu poskytujúcimi univerzálnu službu, ktorí dodávajú elektrinu alebo plyn do viac ako 100 000 odberných miest.“.

Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu pre zraniteľných odberateľov bude povinný predkladať cenový návrh na nasledujúci kalendárny rok vždy do 31. októbra. Následne ak sa cenové rozhodnutie pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva činnosť podľa § 11 ods. 5 zákona o regulácii, platí jeden kalendárny rok.

Kontext k obnoviteľným zdrojom energie

Súčasťou prijatých zmien je aj balík opatrení na zvýšenie implementácie obnoviteľných zdrojov energie a kontrolovaného rozvoja výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vrátane lokálnych zdrojov na bytových domoch. Za tým účelom sa rozširuje v § 38 odsek 1 zákona o regulácii o písmeno f), ktorým sa určuje právomoc Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodovať v sporoch medzi prevádzkovateľmi sústav a žiadateľmi o pripojenie zariadení na výrobu elektriny, ako aj v sporoch medzi prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav a prevádzkovateľmi miestnych distribučných sústav, ak dôjde k porušeniu zákonných povinností prevádzkovateľa sústavy, najmä v prípadoch neoprávneného odmietnutia pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do sústavy. Úrad bude mať právomoc takéto spory rozhodovať aj bez predchádzajúceho súhlasu oboch účastníkov sporu o predložení veci na rozhodnutie úradu. V novelizovanom § 38 ods. 9 sa vypúšťa doterajšie neaplikovateľné ustanovenie o súde ako odvolacom orgáne a nahradiť ho regulačnou radou, ktorá rozhoduje o odvolaniach voči prvostupňovým rozhodnutiam úradu aj v ďalších veciach. Súdny prieskum rozhodnutia úradu a rady ostáva zachovaný.

Dôležité prechodné ustanovenia

Ak za uvádza nová legislatíva do platnosti a účinnosti, je vždy nevyhnutné zmeny systematicky uchopiť vo vzťahu k prechodným ustanoveniam. Vo vzťahu k našej problematike je potrebné upriamiť pozornosť na § 45h zákona o regulácii, v zmysle ktorého „pri vykonávaní cenovej regulácie dodávky elektriny a dodávky plynu zraniteľným odberateľom na rok 2022 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022. Cenové rozhodnutia pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulované činnosti dodávky elektriny alebo dodávky plynu zraniteľným odberateľom zostávajú v platnosti do vydania nových cenových rozhodnutí. Cenová regulácia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 5 sa prvýkrát vykoná na rok 2023.“ Okrem uvedených ustanovení je vzhľadom na aktuálnosť témy v roku 2022 nevyhnutné tiež poukázať na prechodné ustanovenie § 96g zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (ďalej ako „zákon o energetike“), ktorého účelom je upraviť vzťahy súvisiace so zabezpečením cenovo regulovaných dodávok elektriny a plynu už v roku 2023 pre rozšírený okruh cenovo regulovaných odberateľov a umožniť doposiaľ neregulovaným odberateľom, aby sa uchádzali o cenovo regulované dodávky elektriny alebo plynu na rok 2023 v predĺženej lehote do 30. apríla 2022. V zmysle týchto prechodných ustanovení „sa zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny regulované úradom podľa osobitného predpisu uzatvorené na dobu neurčitú alebo na dobu určitú presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi považujú za zmluvy o združenej dodávke elektriny za ceny regulované úradom a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny regulované úradom uzavreté na dobu určitú do 31. decembra 2022. Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 30. apríla 2022 prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru 2022, zmluva sa obnovuje na kalendárny rok 2023. Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa § 17 ods. 9. Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. zostávajú nedotknuté. Ak zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 30. apríla 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) na kalendárny rok 2023. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.“. Týmto ustanovením sa dáva vlastníkom v bytovom dome možnosť stať sa regulovaným subjektom, ak sa tak vlastníci rozhodnú do konca apríla 2022.

Okrem zmien v zákone o regulácii a vyššie uvedenej systematickej zmeny v prechodných ustanoveniach v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike bolo potrebné novelizovať aj iné ustanovenia zákona o energetike. Ide napríklad o legislatívno-technické vymedzenie pojmu „závislý odberateľ“ na účely tohto zákona, ktorým sa nahrádza pojem „zraniteľný odberateľ“. Týmto pojmom sa navrhuje označiť okruh osôb s právom na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za ceny regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Zákon o energetike a tri skupiny zraniteľných odberateľov

V novom ponímaní skupiny zraniteľných odberateľov je podstatný nový § 17b zákona o energetike, ktorý upravuje vzájomné vzťahy dodávateľov elektriny alebo plynu a zraniteľných odberateľov pri opustení regulovaného prostredia alebo pri vstupe do regulovaného prostredia. Právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za ceny regulované úradom bude mať každý zraniteľný odberateľ. Uplatňovať sa bude na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom. Na tieto účely sa budú zraniteľní odberatelia deliť na tri skupiny, a to:

  1. zraniteľní odberatelia, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn za regulované ceny,
  2. zraniteľní odberatelia, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii a
  3. ostatní zraniteľní odberatelia, medzi ktorých patria noví zraniteľní odberatelia, ktorí sa pripájajú do sústavy alebo siete, noví zraniteľní odberatelia, ktorí pokračujú v odberoch po zmene odberateľa (napríklad pri prevode bytov alebo pri úmrtí odberateľa) a odberatelia, ktorí sa ocitli v režime dodávky poslednej inštancie a musia si v priebehu troch mesiacov nájsť riadneho dodávateľa.

Prvá skupina zraniteľných odberateľov (doterajší regulovaní zraniteľní odberatelia) bude mať právo ukončiť zmluvu so svojim súčasným dodávateľom k 31. decembru, ak mu to oznámi do 31. marca (tzv. opt-out princíp). Ak však toto svoje právo nevyužije, zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom, ktorú uzavrel so svojim dodávateľom sa obnovuje na ďalší kalendárny rok a zraniteľný odberateľ ostáva v režime regulovanej ceny

Druhá skupina zraniteľných odberateľov (doposiaľ neregulovaní zraniteľní odberatelia) bude mať naopak právo vstúpiť do režimu cenovej regulácie, ak dodávateľa požiadajú o uzavretie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok v lehote do 31. marca (tzv. opt-in princíp). Podmienkou bude, aby takýto zraniteľný odberateľ nebol pre nasledujúci kalendárny rok zmluvne už viazaný u iného dodávateľa. Tu je potrebné upozorniť na vznik možných zmluvných pokút z aktuálne platnej zmluvy. Dodávateľ poskytujúci univerzálnu službu bude povinný uzatvoriť so zraniteľnými odberateľmi z druhej skupiny zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom v trvaní jedného kalendárneho roka.

A napokon tretia skupina zraniteľných odberateľov, ktorú tvoria noví zraniteľní odberatelia a zraniteľní odberatelia v režime dodávky poslednej inštancie, bude mať právo vstúpiť do režimu cenovej regulácie kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka. Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa s touto skupinou zraniteľných odberateľov uzatvorí na dobu do konca kalendárneho roka, v ktorom si bude takýto zraniteľný odberateľ môcť prvýkrát zvoliť režim neregulovanej dodávky elektriny.

Je však zároveň potrebné upozorniť na to, že právo na dodávku elektriny alebo plynu za ceny regulované úradom, ako aj navrhovaný opt-out a opt-in princíp sa nedotýkajú práva zraniteľných odberateľov na zmenu dodávateľa podľa § 17 ods. 9 až 11 zákona o energetike.

Novinkou v zákone je zavedenie osobitnej zodpovednosti dodávateľov elektriny alebo plynu, ktorí stratili spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn, za škodu spôsobenú stratou spôsobilosti dodávať alebo samotnou dodávkou poslednej inštancie, zavedenou v § 18 ods. 7 zákona o energetike. Ďalej sa tento dotknutý paragraf dopĺňa o nové ustanovenia odsekov 14 a 15, ktorými sa zavádza povinnosť dodávateľa elektriny alebo plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn bezodkladne ponúknuť množstvo elektriny alebo plynu, ktoré zabezpečil pre svojich odberateľov, za obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu dodávateľovi poslednej inštancie (§ 18 ods. 14). Nesplnenie tejto povinnosti na dobrovoľnej báze môže kompenzovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím, ktorým takúto povinnosť dodávateľovi uloží, prípadne aj vydaním predbežného opatrenia, ktorým zakáže prevod elektriny alebo plynu okrem dodávky elektriny alebo dodávky plynu koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu alebo zákaz zaťažovania elektriny alebo plynu právami tretích osôb v rozsahu, v akom by mohla dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu vzniknúť povinnosť ponuky množstva elektriny alebo plynu dodávateľovi poslednej inštancie (§ 18 ods. 15).

Vzťah k vlastníkom v dome a hlasovanie

Zmena dodávateľa a zmluvy, ktorou sa dodanie týchto plnení zabezpečuje, sa nemôže uskutočniť „len tak“ na základe rozhodnutia správcu alebo predsedu. Ide zásah do finančného konceptu a komfortu samotných vlastníkov, navyše ide o zmluvu, ktorou sú viazaní samotní vlastníci a preto je potrebné o tejto zmluve rozhodnúť hlasovaním. Veľkým nebezpečenstvom je ale špekulovanie nad tým, akým kvórom o takejto zmluve či zmene rozhodnúť. Nakoľko nie je presne zákonom určené, že by malo ísť o presne určené kvórum, v zmysle § 14b ods. 4 BytZ by takéto rozhodnutie malo byť prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných vlastníkov. Ibaže vzhľadom na to, že takéto rozhodnutie má za následok zmenu výšky mesačných úhrad za plnenia, považujem aj z dôvodu opatrnosti, ale aj z dôvodu priameho dopadu na výšku úhrad, prijať takéto rozhodnutie kvórom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v dome.

Druhým problém predstavuje časové hľadisko prijatia rozhodnutia vlastníkov. Zákon č. 85/2022 Z. z. bol zverejnený 22. marca 2022 a možnosť zmeny dodávateľa týchto plnení znamená okrem iného aj povinnosť zorganizovať hlasovanie vlastníkov v prípade záujmu riešiť túto otázku samotnými vlastníkmi.

Tretí problém predstavuje existencia aktuálneho zmluvného vzťahu s dodávateľom alebo dodávateľmi. Ukončenie tohto vzťahu je takmer vždy podmienené úhradou zmluvnej pokuty, ktorej výška by sa mohla približovať k samotnému rozdielu ceny, ktorú by vlastníci zmenou dodávateľa ušetrili. Zmluva je však vždy dvojstranný právny úkon a preto je na mieste viesť o týchto zmenách vzájomný dialóg.

Nepredpokladám vysoký záujem o zmenu dodávateľa v roku 2022 na rok 2023 najmä z dôvodu obozretnosti. Trh je živý mechanizmus, ktorý sa mení a vyvíja, a aj z toho dôvodu nemožno zazlievať primeranú dávku opatrnosti zo strany správcov, ale aj vlastníkov a riešiť otázku zmeny dodávateľa s určitým odstupom času.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.