test
nedeľa, 23 júna, 2024
DomovSpráva domuProblematika parkovania vozidiel alternatívnymi pohonmi v garáži bytového domu

Problematika parkovania vozidiel alternatívnymi pohonmi v garáži bytového domu

Mgr. Dominika Mack

V súčasnosti sa čoraz viac stáva trendom si zaobstarať automobil s alternatívnym pohonom k  fosílnym palivám (t. j. nafta alebo benzín). Otázkou pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktorí majú v garáži v bytovom dome zakúpené alebo prenajaté parkovacie státie je, či je z hľadiska bezpečnosti možné s takýmito vozidlami na ich parkovacom státí parkovať.

Vo všeobecnosti k alternatívnym plynovým pohonom  vozidiel

Alternatívnymi plynovými palivami k fosílnym palivám sú LPG (skvapalnený ropný plyn – liquided petroleum gas), CNG (stlačený zemný plyn – compressed natural gas), LNG, čo je skvapalnený zemný plyn – liquided natural gas), NGV (natural gas vehicles – vozidlá s pohonom na zemný plyn). Problematické sú pritom najmä vozidlá s LPG pohonom a preto sa v tomto článku zameriame najviac na vozidlá s týmto typom pohonu.

LPG je alternatívnym palivom k benzínu či nafte a najčastejšie predstavuje kombináciu propánu a butánu v rôznych pomeroch. Propán-bután je plyn, ktorý je pri zmiešaní so vzduchom výbušný a horľavý. LPG je (na rozdiel od CNG) ťažšie ako vzduch a preto v prípade jeho úniku z nádrže vozidla nestúpa nahor, ale drží sa pri zemi. Z tohto dôvodu je náročnejšie priestor, do ktorého unikne LPG odvetrať a hrozí riziko vzplanutia (na rozdiel od CNG, ktoré vďaka tomu, že stúpa nahor, je ľahšie odvetrateľné). V prípade, ak by takáto situácia nastala v hromadných garážach pod bytovými domami, hrozí vznik škôd veľkého rozsahu na majetku, v najhoršom prípade aj na zdraví, či živote osôb. Parkovanie vozidiel s LPG pohonom býva preto v hromadných garážach zakázané. Naopak, vzhľadom na to, že CNG je ľahšie odvetrateľné, tieto vozidlá nemávajú zakázaný vjazd do podzemných garáží.

Problematiku parkovania v podzemných garážach vozidiel na plynový pohon v súčasnosti na Slovensku stále upravuje Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel (ďalej len „Vyhláška“). Podľa § 12 ods. 5  Vyhlášky „priestory na garážovanie vozidiel s plynovým zariadením sa musia vybaviť indikátormi s optickou a akustickou signalizáciou výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % dolnej medze výbušnosti. Po prekročení tejto hodnoty sa musí zakázať vstup do tohto priestoru, zabezpečiť, aby ho všetky osoby opustili, a vykonať opatrenia podľa havarijného plánu“. V zmysle STN 73 6058 – pri povolení vjazdu automobilov s alternatívnymi pohonmi do podzemnej garáže, musí byť prítomný aj príslušný detekčný a vetrací systém. Rovnako bezpečnosť upravuje aj Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, napr. v § 88 ods. 4, v zmysle ktorého „zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavený požiarny úsek, v ktorom je hromadná garáž pre viac ako 50 motorových vozidiel“.

Zároveň je potrebné zaoberať sa skutočnosťou, kto bude povinný v bytovom dome zabezpečiť povinnosti podľa § 12 ods. 5 poslednej vety Vyhlášky, t. j. zabezpečiť, aby sa priestoroch garáže nevyskytovali žiadne osoby a postupovať podľa havarijného plánu. V zmysle § 7 písm. ch) je havarijný plán povinný vypracovať prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom, resp. osobou dohliadajúcou nad splnením týchto povinností v prípade havárie v garáži v bytovom dome, by vychádzajúc podľa § 6 ods. 2 e) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „BytZ“) je  osoba zabezpečujúca správu bytového domu.

Prípadná existencia okien v podzemnej, respektíve v takomto prípade čiastočne podzemnej garáži, nie je podľa vyjadrenia odborníkov podstatná, nakoľko vetranie oknami by na odvetranie LPG nebolo postačujúce.

Z vyššie uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že v prípade, ak je hromadná garáž v bytovom dome vybavená všetkými požadovanými bezpečnostnými prvkami, t. j. požadovaným detekčným systémom zameraným na detekciu úniku LPG a predpísaným vetracím systémom špeciálnym na odvetranie LPG, a súčasne je zabezpečené splnenie povinností podľa §12 ods. 5 posledná veta Vyhlášky, je možnosť, aby vozidlo s pohonom LPG parkovalo v takejto garáži. Zároveň v tejto súvislosti odporúčame, aby v prípade, ak tieto podmienky nie sú v podzemnej garáži splnené a teda vozidlá s LPG pohonom v nej parkovať nemôžu, osadiť pred jej vjazdom zákazovú značku zakazujúcu vjazd vozidlám s LPG pohonom do podzemnej garáže.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.