test
nedeľa, 23 júna, 2024
DomovObnova domuPostarajte sa o perfektný technicko-energetický stav bytového domu vďaka komplexnému technicko-odbornému auditu...

Postarajte sa o perfektný technicko-energetický stav bytového domu vďaka komplexnému technicko-odbornému auditu bytového domu

Mgr. Nina Sovič

Majitelia bytov sú viazaní rôznymi bezpečnostnými predpismi. Z fondu opráv, do ktorého mesačne prispievajú pravidelnými platbami, musia hradiť aj pravidelné prehliadky elektrických, plynových zariadení aj rozvodov, bleskozvodov, revízie výťahov, ako aj pravidelné overovanie vodomerov a preventívne protipožiarne prehliadky ako aj nevyhnutné opravy závad a nedostatkov spoločných priestorov.

Ako správca, tak aj predseda SVB má pri zabezpečovaní plynulého a bezproblémového chodu bytových domov práce viac než dosť. Sledovať termíny povinných revízií či mať prehľad o technickom stave všetkých technických zariadení v bytovom dome nie je jednoduché. Na tieto aktivity správca vynakladá množstvo času a rovnako aj financií, ktoré v konečnom dôsledku zaťažujú vlastníkov.

Mottom Združenia pre lepšiu správu bytových domov je po každej stránke zjednodušiť našim členom výkon správy a tohto sme sa držali aj pri uvedení nového produktu do portfólia našich služieb a produktov.

Komplexné zhodnotenie

Dovoľte nám, aby sme vám predstavili TECHNICKO-ODBORNÝ AUDIT BYTOVÉHO DOMU, komplexný odborne spracovaný dokument, ktorého cieľom a úlohou je celkové zhodnotenie technického a energetického stavu bytového domu a jeho technických zariadení. Jeho prílohu tvorí plán nutných a odporúčaných opráv. Tento dokument vám pomôže splniť si svoju povinnosť voči vlastníkom, a to predložiť plán opráv na nasledujúce obdobie podložený výstupmi odzrkadľujúcimi reálny technický a energetický stav bytového domu, ako aj jeho technických zariadení.

Rovnako vám pomôže pri tvorbe či úprave výšky preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv. V konečnom dôsledku vám vypracovanie takéhoto dokumentu ušetrí čas a vynaložené finančné prostriedky na zabezpečovanie rôznych revízií niekoľkými revíznymi spoločnosťami.

Technicko-odborný audit bytového domu (TOA) slúži na zistenie požadovaných informácií o aktuálnom stave danej budovy – bytového domu. Takéto komplexné zhodnotenie nehnuteľnosti vykonávame pomocou našich kvalifikovaných odborníkov z daných oblastí a slúži predovšetkým ako podklad k plánu opráv a revízií danej nehnuteľnosti. Výstupom je úzko špecifikovaný Harmonogram prác a nutných opráv a taktiež revíznych správ a dokumentov potrebných k správnemu užívaniu objektu. Pri bytovom dome sa jedná o spoločne všetkými vlastníkmi bytového domu užívané časti bytového domu, ktoré sú posudzované a hodnotené.

Jedinečný produkt

TOA bytového domu je jedinečný produkt presne šitý na mieru pre správcov bytových domov, vytvorený ako pomôcka a podklad pre ich ročný plán opráv, ktorý musia vyhotoviť každoročne, keďže podľa zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „BytZ“) § 8b ods. 1) písm. g) je „Správca bytového domu povinný vypracovať a každoročne do 30. novembra vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome predložiť plán opráv na nasledujúci kalendárny rok, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok.“

Plán obsahuje legislatívou stanovené odborné, technické, revízne prehliadky a práce na odstránenie nedostatkov z revíznych správ a práce schválenej na bytových schôdzach na základe žiadostí vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V priebehu roka sa môžu na bytovom dome vyskytnúť závady, ktoré neboli zahrnuté do ročného plánu opráv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podkladom pre správne vypracovanie plánu opráv na nasledujúci rok by mala byť dostatočná znalosť správcu o technickom stave domu, jeho spoločných častí a spoločných zariadení, ako aj o finančných možnostiach vlastníkov zohľadnená v mesačnej tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Pri vypracovaní plánu opráv môže správca spolupracovať so zástupcom vlastníkov, aby boli správne odhadnuté predpokladané náklady na údržbu, prípadne rekonštrukciu alebo modernizáciu bytového domu. Do úvahy treba zobrať aj skutočnosť, že podľa § 8a ods. 4 BytZ správca nemá nárok na platby za správu, ak nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome do 30. novembra bežného roka plán opráv na nasledujúci kalendárny rok. Ak teda správca včas nepredloží plán opráv na nasledujúci rok, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome majú právo týmto spôsobom sankcionovať správcu.

Technicko – odborný audit objektu sa zameriava na:

  • Vyhradené technické zariadenie v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (,,ďalej len VTZ“) ako sú VTZ plynové, tlakové, elektrické, zdvíhacie a požiarne technické zariadenia v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. V bytových domoch sa nachádzajú spoločné zariadenia v zmysle (§ 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. ), ktorými sú zariadenia určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. Tieto zariadenia si z hľadiska bezpečnosti, prevádzkyschopnosti alebo spoľahlivosti vyžadujú vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overovaní.
  • Popis základnej stavebnej konštrukcie nehnuteľnosti ako hodnotenie vonkajších stavebných konštrukcií a statiky a to najmä obvodové konštrukcie bytového domu – nosné steny, obvodové steny, stav omietok, sokel, dlažby, strecha, strešná krytina, povala, technické podlažie, pivničné priestory. Ďalej sa zameriava na otvorové konštrukcie spoločných priestorov, okná, dvere. Vnútorné konštrukcie spoločných priestorov- vnútorné omietky, dlažby, schodisko, zábradlie, výťah. Taktiež sledujeme stav kanalizačného potrubia, stav vetracieho potrubia, ktoré vieme podľa potreby vyčistiť a dezinfikovať. Je možné podľa požiadavky dať vyhotoviť analýzu stavu vody v bytovom dome.
  • Plnenie platnej legislatívy v oblasti energetiky podľa zákona 555/2005 Z. z. a 321/2014 Z. z. 

Vypracovanie Harmonogramu na nasledujúce obdobie sleduje možnosť, aby každý vlastník presne vedel, kedy je potrebné zabezpečiť nutné stavebné úpravy a opravy a revízne správy vyhradených technických zariadení. Naším cieľom je splnenie legislatívnych povinností, dlhodobé zníženie prevádzkových nákladov, predĺženie životnosti nehnuteľností, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb, odhaľovanie nedostatkov a optimalizácia nákladov.

Cena za vypracovanie TOA závisí od viacerých aspektov, medzi ktoré patrí, napríklad, veľkosť bytového domu, komplikovanosť technických zariadení (či má bytový dom výťah alebo nie, či je pripojený na CZT alebo má vlastnú kotolňu, či má jeden vchod alebo viac vchodov a pod.). Pohybuje sa však v rozmedzí od 399 eur za jeden bytový dom.

Vzorový dokument technicko-odborného auditu máme k dispozícii a na požiadanie vám ho vieme zaslať e-mailom.

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 0911230012 alebo e-mailom na sovic@lepsiasprava.sk.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.