nedeľa, 21 apríla, 2024
DomovSpráva domuSchôdzovanie vlastníkov počas tretej vlny pandémie

Schôdzovanie vlastníkov počas tretej vlny pandémie

Mgr. Nina Sovič

Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov je téma schôdzí či zhromaždení vlastníkov v bytových domoch viac ako citlivá. Mnohí vlastníci sa pýtajú, či je vôbec možné počas lockdownu organizovať schôdze vlastníkov a či nemajú byť – rovnako ako iné typy hromadných podujatí – zakázané. S touto otázkou sa obracajú na správcov či predsedov spoločenstiev a dostávajú pre nich z pochopiteľných dôvodov neuspokojivú otázku, že schôdze a zhromaždenia vlastníkov sa konať môžu.

Považujeme za dôležité vysvetliť vlastníkom a obyvateľom bytových domov, prečo sa schôdze konať môžu a prečo nie sú zakázané, pretože tejto téme nebol v médiách venovaný takmer žiaden priestor, ak vôbec bol. Na vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa tak v mnohých smeroch počas pandémie zabúda.

Schôdze sa konať môžu, majú výnimku

Takmer od začiatku pandémie koronavírusu spadajú schôdze a zhromaždenia vlastníkov do výnimky, na ktorú sa nevzťahujú klasické opatrenia spojené s organizáciou hromadných podujatí.

V každej novej vyhláške ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, je už tradične ustanovená výnimka, že zákazy a príkazy vydané v súvislosti s organizáciou hromadných podujatí sa nevzťahujú na zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, kam spadajú aj schôdze a zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sa konajú na základe zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Schôdze a zhromaždenia vlastníkov sa tak konať môžu nezávisle od režimu COVID automatu v jednotlivých mestách. V každej vyhláške vzťahujúcej sa k opatreniam a obmedzeniam hromadných podujatí je jasne napísané, ktoré opatrenia sa vzťahujú na zasadnutia a schôdze, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. V princípe sa tieto opatrenia v jednotlivých novo-vydaných vyhláškach nemenia, a teda platí, že je nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
 1. že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 2. o zákaze podávania rúk,

Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

 1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 2. partnerov,
 3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
 5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
 6. osoby školiace voči osobám školeným,
 7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP.

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí a tiež zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

Pri schôdzach a zhromaždeniach vlastníkov teda nie je nutné dodržiavať režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) ani OP (očkovaní, prekonaní), pretože vyhláška túto skutočnosť pri hromadných podujatiach, ktoré sa konajú na základe zákona, nevyžaduje. To sa týka aj počtu osôb zúčastňujúcich sa schôdze vlastníkov. Neexistuje obmedzujúci limit, pretože vlastníkovi nemôže byť upreté právo zúčastniť sa na rozhodovaní o chode bytového domu, ktorý je aj jeho vlastníctvom.

Aké priestory na schôdzovanie zvoliť?

Ako však v tejto situácií organizovať schôdze, keď tak často využívané školské zariadenia počas pandémie vo väčšine prípadov neposkytujú svoje priestory na prenájom, a práve tieto priestory boli pre správcov pri organizácií schôdzí kľúčové? Pokiaľ z kapacitných dôvodov nie je možné uskutočniť schôdzu alebo zhromaždenie v spoločných priestoroch bytového domu, alternatívou môžu byť aj priestory miestnych domov kultúry či mestských a obecných úradov alebo iné spoločenské miestnosti vhodné na organizáciu schôdzí, napríklad spoločenské priestory miestnych fár.

Uvedomujeme si, že situácia je komplikovaná a priestory nie je jednoduché nájsť a nemožno ani nútiť vlastníkov, aby merali častokrát dlhšiu cestu na schôdzu ako boli doposiaľ zvyknutí, avšak v súčasnej situácií nemáme inú možnosť, iba sa prispôsobiť. Aj počas pandémie je dôležité zúčastňovať sa na rozhodovaní o chode bytového domu.

Musí sa schôdza uskutočniť aspoň raz do roka, aby nedošlo k porušovaniu práv vlastníkov?

Aktuálne platí, že realizácia schôdzí nie je zakázaná, takže v prípade jej neorganizovania dochádza k porušeniu § 14a ods. 1 BytZ, v zmysle ktorého „schôdzu vlastníkov zvoláva správca alebo rada podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda.“

Ak teda správca zvolá schôdzu aj napriek tomu, že situácia v súvislosti s pandémiou nie je ideálna, vlastníci by sa na neho nemali hnevať. Správca si iba plní svoju zákonnú povinnosť.

Určitou alternatívou môže byť aj písomné a elektronické hlasovanie

Schôdzu vlastníkov v zmysle § 14a ods. 1 BytZ NIE JE MOŽNÉ nahradiť písomným hlasovaním. V rozhodovacom procese o chode bytového domu však je možné uplatniť aj takéto hlasovanie, ktoré považujeme za bezpečnejšie. Na vyhlásenie písomného hlasovania z dôvodu nízkej účasti na schôdzi je postačujúci návrh prítomných na takto organizovanej schôdzi.

V prípade písomného hlasovania však treba dodržať hygienické opatrenia, aby bola možnosť prenosu nákazy eliminovaná čo najviac. Pri písomnom hlasovaní odporúčame, aby overovatelia mali nasadené rúška/respirátory, gumené rukavice a používali vlastné pero. Je potrebné sa vyvarovať dlhým konverzáciám a čas strávený vo vzájomnej prítomnosti medzi overovateľmi a hlasujúcimi vlastníkmi obmedziť na čo najkratšiu dobu.

Vlastníci, ktorí sa písomného hlasovania zúčastnia, by mali tieto opatrenia dodržiavať rovnako striktne.

Elektronické hlasovanie je najbezpečnejšou variantou

Tohtoročnou novinkou, ktorá môže všetkým vlastníkom uľahčiť neľahkú situáciu ohľadom schôdzovania, je elektronické hlasovanie. Hlasovať tak vlastníci o dôležitých otázkach chodu bytového domu môžu nielen na schôdzi a v písomnom hlasovaní, ale aj formou elektronického hlasovania.

Elektronické hlasovanie sa však vždy musí konať kombinovanou formou, buď súčasne s písomným hlasovaním, alebo so schôdzou vlastníkov. Dôvod je jednoduchý: aby každý vlastník mal rovnakú možnosť zúčastniť sa rozhodovacieho procesu. Napríklad aj taký vlastník, ktorý nemá prístup k internetu alebo k počítaču, cez ktorý by vedel elektronicky hlasovať.

Je na rozhodnutí správcu či spoločenstva, ktoré dve kombinácie zvolí. Či už to bude elektronické hlasovanie a písomné hlasovanie alebo elektronické hlasovanie spolu so schôdzou. Každý vlastník tak má možnosť rozhodovať o chode bytového domu pre neho najvhodnejšou formou.

Čo robiť ak v bytovom dome ochorie osoba, ktorá sa v ňom zdržuje?

Pri výskyte pozitívne testovanej osoby v bytovom dome príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva konkrétne usmerní pozitívne testovanú osobu o všetkých náležitostiach a tiež kontaktuje osoby, ktoré prišli do kontaktu s touto osobou.

„Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR ďalej odporúča, že v prípade výskytu prípadu ochorenia COVID-19 v bytovom dome sa odporúča vykonávať v spoločných priestoroch obvyklé upratovanie s využitím vody a domácich čistiacich prostriedkov. Plochy a povrchy, ktorých sa osoby častejšie dotýkajú, napr. kľučky, madlá, dotykové plochy zábradlia schodiska, tlačidlá, výťahy a pod. sa po vyčistení neutrálnym čistiacim prostriedkom odporúča dezinfikovať s využitím bežne dostupných dezinfekčných prostriedkov na báze 0,1% až 0,5% roztoku chlórnanu sodného. V prípade, ak by čistený povrch mohol byť takýmto prostriedkami poškodený, odporúča sa využitie 70% etanolu. Zabezpečenie čistenia spoločných priestorov bytového domu by malo zabezpečiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. správca bytového domu. Pri súčasnej epidemiologickej situácii je mimoriadne dôležité dbať na dodržiavanie dôkladnej hygieny rúk – časté umývanie mydlom a teplou vodou po dobu aspoň 20 sekúnd, prípadne použitím dezinfekčných prípravkov na ruky na báze min. 60% alkoholu, ak nie je voda a mydlo k dispozícii. Rovnako je dôležité nedotýkať sa tváre neumytými rukami,“ uvádza sa v stanovisku Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR.

Umožnenie vstupu tretej osoby do bytu alebo neb. priestoru vlastníka

V zmysle § 11 ods. 3 BytZ „je vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.“

Pod toto ustanovenie je možné zaradiť aj situáciu, kedy sa napr. vlastníci rozhodli zákonným spôsobom realizovať výmenu rozvodov a určitý vlastník nemá záujem pustiť do svojho bytu alebo neb. priestoru tretiu osobu zo spoločnosti, ktorá výmenu realizuje. To isté platí ale aj napr. o výkone odpočtov a iných situáciách. Jedinou sankciou v prípade takéhoto konania, je možnosť vymáhania si možnej škody.

Veríme, že vám toto zhrnutie ohľadom pravidiel schôdzovania pomohlo a napríklad k elektronickému hlasovaniu inšpirujete svojho správcu či predsedu.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.