Free Porn
xbporn
Free Porn

manotobet

takbet
betcart
betboro

megapari
mahbet
betforward


1xbet
teen sex
porn
djav
best porn 2025
porn 2026
brunette banged
Ankara Escort
1xbet
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com

1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com

1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
betforward
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co

betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co

betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
deneme bonusu veren bahis siteleri
deneme bonusu
casino slot siteleri/a>
Deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
Cialis
Cialis Fiyat
deneme bonusu
padişahbet
padişahbet
padişahbet
deneme bonusu 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet 1xbet untertitelporno porno 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet وان ایکس بت 1xbet 1xbet سایت شرط بندی معتبر 1xbet وان ایکس بت pov leccata di figa
best porn 2025
homemade porn 2026
mi masturbo guardando una ragazza
estimare cost apartament precisă online
blonde babe fucked - bigassmonster
piatok, 19 júla, 2024
DomovSpráva domuPivnica ako príslušenstvo bytu z pohľadu výkonu správy domu

Pivnica ako príslušenstvo bytu z pohľadu výkonu správy domu

JUDr. Mgr. Marek Perdík

Neoddeliteľnou súčasťou správy domu je aj riešenie otázky pivníc, kobiek, skladových priestorov, kumbálov a pod. Práve z dôvodu, že sa tejto otázke nevenuje patričná pozornosť, vznikajú rôzne problémy a praktické anomálie. Rozhodli sme sa preto poukázať na právny, ale hlavne praktický rámec postavenia týchto priestorov.

Definícia pojmu

Definíciu pojmu ,,pivnica“ v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  (ďalej len ,,BytZ“) by sme márne hľadali. Preto je potrebné rozobrať pojem ,,príslušenstvo bytu“ z iného uhla pohľadu. V BytZ  v § 2 ods. 7 je definícia podlahovej plochy bytu, ktorou sa rozumie ,,podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy terás, lodžií a balkónov; to neplatí pri terasách, ktoré nie sú spoločnými časťami domu. V tomto zákonnom ustanovení nájdeme teda pojem ,,príslušenstvo bytu“, ale s odkazom na jeho definíciu v § 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka, kde je toto slovné spojenie vysvetlené. V zmysle tohto paragrafu ide o ,,vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali.“Už z tejto definícii nám môže byť  zrejmé, že pivnica patrí do príslušenstva bytu, pretože ide o vedľajší priestor, ktorý sa užíva s bytom. Z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6MCdo 47/2012 vyplýva, že ,,príslušenstvom bytu sú jednak miestností, ktoré sa nachádzajú v byte (miestnosti, ktoré nemožno považovať za obytné, avšak s bytom súvisia, napr. predsieň, komory, špajze, šatníky, WC, kúpeľne a priestory, ktoré sa nachádzajú mimo bytu a sú určené vlastníkom domu na to, aby boli s bytom trvale užívané (napr. pivnica, sklad, dreváreň, kôlňa).“

Ako veľmi jednoducho sa dá  zistiť, že pivnica je príslušenstvom bytu?

Všetko by malo vyplývať zo zmluvy o prevode vlastníctva k bytu a nebytového priestoru v dome, (ďalej ako „zmluva“) pokiaľ je samozrejme napísaná správne (napr. obrázok č. 1). Pivnica patrí k bytu a mala by byť zapísaná ako príslušenstvo k bytu. Keď sa ale pozrieme na list vlastníctva, nenájdeme tam žiadne slovo ,,pivnica“, pretože plocha pivnice je započítaná do podlahovej plochy bytu (obrázok č.2).

Iné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. : 10Sžr/174/2013 uvádza: ,,Pivnica, resp. právne vzťahy k nej sa samostatne v katastri nehnuteľností neevidujú.“ Podľa stanoviska uvedeného v Katastrálnom bulletine na rok 2022 však môže platiť aj opak, a to že ,,príslušenstvo veci môže byť prevedené na nového nadobúdateľa, a to buď súčasne s prevodom hlavnej veci, alebo nezávisle na tomto prevode. Ak je predmetom prevodu len príslušenstvo k veci, vlastnícke právo k nemu prejde už samotnou platnou zmluvou.“ Uvedený názor zrejme vyplýva z divnej rozhodovacej praxe Okresných úradov, ktoré zapisujú pivnice ako samostatné nebytové priestory, ale zrejme v zmysle uvedeného stanoviska sú schopní pri rozhodovaní ísť ešte ďalej, nakoľko pri prevode len príslušenstva dochádza automaticky k zmene spoluvlastníckeho podielu a teda podľa stanoviska ,,zmena spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ktorá vznikne prevodom pivnice sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom na návrh podľa § 35 ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorého prílohou bude zmluva o prevode pivnice.“

Ale čo v prípade, ak katastru nehnuteľností bola doručená zmluva, ktorej predmetom bol  prevod vlastníckeho práva k pivnici a účastníci konania zaplatili poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva (ďalej aj len ,,vkladové konanie“)? Uvedený prípad z praxe sa dostal až na Najvyšší súd SR a bol predmetom rozhodnutia sp. zn. 1 Sžr/1332013, v ktorom potvrdil rozhodnutie Krajského súdu sp. zn. 1Sp/7/2013. V odôvodnení sa uvádza: „Krajský súd v odôvodnení svojho rozsudku poukázal na to, že pre vzťahy k nehnuteľnostiam je potrebné vkladové konanie. To platí v prípade prevodu nehnuteľnosti ako hlavnej veci, pričom § 5 ods. 1 v spojení s § 28 ods. 1 až 3 katastrálneho zákona treba vykladať tak, že v prípade podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy k nehnuteľnosti vznikajú, menia sa a zanikajú až právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu, čiže bez tohto úkonu nie je prevod nehnuteľnosti účinný. Vklad do katastra nehnuteľností má teda v tomto kontexte konštitutívne účinky, má vplyv na vznik, zmenu či zánik práva k nehnuteľnosti, čo záznam nemá. Krajský súd dal za pravdu odporcovi, že ak dochádza k prevodu pivnice ako príslušenstva bytu, vlastnícke právo k nej prechádza už samotnou platnou kúpnou zmluvou. V tejto veci teda na nadobúdateľov prešlo vlastníctvo k predmetnej pivnici podpisom kúpnej zmluvy všetkými zmluvnými stranami. Záznam v katastri nehnuteľností plní iba evidenčnú funkciu, teda konštatuje, že k prevodu vlastníctva došlo a túto skutočnosť zapíše na základe podaného návrhu. Záznamom právo k nehnuteľnosti nevzniká, a to v zmysle § 5 ods. 2 katastrálneho zákona, podľa ktorého samotné uskutočnenie záznamu nemá vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam. Krajský súd sa v plnom rozsahu stotožnil s argumentáciou rozhodnutia odporcu vo vzťahu k povinnosti podať návrh na vykonanie záznamu v súvislosti s prevodom vlastníctva k pivnici ako príslušenstvu bytu a k zmene spoluvlastníckych podielov vo vzťahu k podielu podlahovej plochy konkrétneho bytu (spolu s príslušenstvom) a plochy všetkých bytov a nebytových plôch v bytovom dome. Dodal, že nápravu nedostatkov podania nebolo možné vykonať ani postupom podľa § 31a katastrálneho zákona a vykonaním opravy za súčinnosti účastníkov konania, nakoľko nedostatok v podobe nesprávne označeného návrhu nie je možné týmto postupom odstrániť a meniť prejav vôle účastníkov. Správny orgán v zmysle katastrálneho zákona pri rozhodovaní o návrhu na vklad môže vklad povoliť, alebo ho zamietnuť, prípadne môže konanie zastaviť z taxatívne vymedzených dôvodov podľa § 31b; zákon však nepočíta s možnosťou posúdiť návrh na vklad ako návrh na záznam, či vykonať „opravu“ návrhu na vklad (v súčinnosti s navrhovateľmi) a zmeniť ho na návrh na vykonanie záznamu. Správe katastra v tomto prípade preto nezostalo nič iné, ako po zistení, že vklad vlastníckeho práva k pivnici na základe predložených podkladov a listín vykonať nemôže, konanie zastaviť a účastníkov poučiť o tom, ako v danom prípade postupovať“.
Aké právne dôsledky môžu  nastať, ak je pivnica zapísaná ako samostatný nebytový priestor?

  1. Uvedený zápis musí vyplývať z listu vlastníctva (teda ako samostatný nebytový priestor).
  2. Vlastník s takto zapísanou pivnicou môže voľne disponovať, teda napr. predať alebo prenajať. Uvedené je možné vykonať vo vzťahu k akejkoľvek tretej osobe. V zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR je tak možné urobiť voči osobe, ktorá nie je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dotknutom dome.
  3. V prípade ak je pivnica zapísaná ako samostatný nebytový priestor, vlastník disponuje hlasovacím právom, čo vo väčšine prípadov spôsobuje znižovanie účasti na schôdzach.

Neoprávnený odber elektrickej energie v pivnici

Často dochádza v praxi k situáciám, že vlastník pivnice si neoprávnene pripojí elektrinu bez akéhokoľvek merača a využíva ju bez vedomia ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vyčíslenie škody je v tomto prípade dosť náročné a uplatnenie náhrady škody podľa občianskoprávnych predpisov predstavuje skôr prekážku. Vlastník pivnice, by mal uplatňovať jednoduché ľudské pravidlo, že za to ,,čo odoberám by som mal zaplatiť a nespôsobovať škodu iným vlastníkom bytov a nebytových priestorov“. Preto ak dochádza k takémuto zásahu do pokojného stavu ľudských vzťahov v dome, mal by to riešiť skôr domový poriadok, ale jeho znenie je možné obohatiť aj o ďalšie prípady.

Uskladnenie nebezpečného materiálu v pivnici

Tento problém sa stáva čoraz častejším. Pivnica však predstavuje riziko o to viac, pretože ide o priestor do ktorého sa nemusí vstupovať denne. Napr. vyhláška č. 96/2004 Z.z. Ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v § 15 ods. 2 uvádza, že ,,v byte a v príslušenstve bytu možno ukladať najviac 5 l horľavých kvapalín.“ Horľaviny možno uskladňovať výlučne v prenosných, nehorľavých a nerozbitných nádobách – kanistroch, so zabezpečením proti úniku prchavých látok. Ako sme už ale uviedli, veľký význam môže zohrať správne nastavené pravidlo v domovom poriadku, napr. tak, že ,,ak užívatelia bytov uskladňujú v pivnici potraviny alebo nebezpečný, najmä horľavý materiál, sú povinní urobiť také opatrenia, aby nedochádzalo k vzniku požiaru a nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia a majetku ostatných obyvateľov v dome“. V prípade porušenia takéhoto pravidla je na mieste udelenie sankcie aj vo vyšších sumách, ktoré však závisia od rôznych faktorov štruktúry vlastníkov v dome.

Problematika pivníc má veľa rozmerov. Ako z právnej roviny, tak o to viac z roviny faktickej. Prichádza do úvahy aj myšlienka, že vzhľadom na jej „vedľajšie“ postavenie to nemusí predstavovať v praxi až taký problém, nakoľko je možné vzťahy k nim upraviť viac podľa záujmov vlastníkov a ich užívateľov. V každom prípade by sa mohla ich právna definícia a postavenie upraviť hlbšie, na čom v ZLSBD pracujeme.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.