štvrtok, 8 júna, 2023
DomovSpráva domuNeoprávnená manipulácia s plynomermi môže mať vážne následky

Neoprávnená manipulácia s plynomermi môže mať vážne následky

Mgr. Nina Sovič

Mnohé distribučné spoločnosti evidujú množiace sa prípady, kedy dochádza k neoprávneným manipuláciam s plynomermi. Najčastejšie k takýmto neodborným manipuláciam dochádza pri rôznych rekonštrukčných prácach na odbernom plynovom zariadení, pri ktorom zo strany dodávateľov rekonštrukčných prác nie sú dodržiavané ustanovenia zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o metrológii“). Takéto plynomery sú najprv neodborne demontované a následne namontované naspäť, avšak bez súhlasu danej distribučnej spoločnosti, ako používateľa určených meradiel. Častokrát sa stáva, že tieto činnosti sú vykonávane aj bez príslušnej registrácie pre takúto činnosť.

Je dôležité zdôrazniť, že takéto konanie môže mať za následok ohrozenie bezpečnej prevádzky odberných plynových zariadení a dokonca môže byť koncovému odberateľovi spôsobená ujma vo vzťahu k jeho dodávateľovi plynu, nehovoriac o spôsobenej škode distribučnej spoločnosti.

Odber plynu meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete je totiž podľa ustanovenia § 82 ods. 1 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, považovaný za NEOPRÁVNENÝ.

Medzi najčastejšie príčiny neoprávnenej manipulácie s plynomermi sú rekonštrukčné práce na odbernom plynovom zariadení (ďalej ako „OPZ“), hlavne v prípadoch výmeny stúpajúcich rozvodov plynu v bytových domov. Zo strany správcov alebo predsedov spoločenstiev predmetných bytových domov sú uzatvárané zmluvy o zhotovení diela, resp. dodávke takejto služby s dodávateľkými firmami, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 18 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., odborne spôsobilé na výkon takéhoto druhu činnnosti a disponujú takýmto oprávnením.

Realizácia týchto prác si štandardne vyžaduje aj demontáž plynomera a po výmene potrubia opätovnú montáž plynomera, ktorý je však vo vlastníctve niektorej z distribučných spoločností, ako používateľov určených meradiel v zmysle § 2 písm. j) Zákona o metrológii.

Kto môže v zmysle zákonna o metrológii vykonávať montáž/demontáž určeného meradla?

Takúto manipuláciu s meradlami môže vykonávať iba registrovaná osoba, ktorá disponuje príslušným registračným osvedčením pre výkon montáží určených meradiel, pričom zároveň je používateľom určených meradiel. Pod oprávnenou osobou môžeme chápať:

  1. zamestnanca danej distribučnej spoločnosti na základe požiadavky na výkon tejto činnosti
  2. inú osou, ktorá je registrovanou osobou v zmysle § 42 ods. 1 Zákona o metrológii, avšak len s písomným súhlasom používateľa určeného meradlla v súlade s ustanovením § 51 ods. 1 písm. f) Zákona o metrológii.

Na základe týchto skutočností distribučné spoločnosti odporúčajú, aby pri uzatváraní zmluvného vzťahu na rekonštrukčné práce OPZ v bytových domoch, vyžadujúce manipuláciu s plynomermi, správcovia bytových domov pamätali aj na vyššie popísané právne aspekty a zahrnuli ich do zmluvných ustanovení týkajúcich sa poskytnutia služby/zhotovenia diela.

Informácie týkajúce sa legálnych možností postupu pri výmene stúpajúcich rozdovodv plynu mávajú distribučné spoločnosti dostupné na svojich webových stránkach.

SÚVISIACE ČLÁNKY

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte váš komentár
Prosím zadajte vaše meno

Šéfredaktor odporúča