piatok, 24 mája, 2024
DomovSpráva domuZhotovovanie audio a video záznamov počas schôdze alebo písomného hlasovania

Zhotovovanie audio a video záznamov počas schôdze alebo písomného hlasovania

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Možno aj vám napadlo, že by bolo oveľa jednoduchšie zo schôdze alebo z písomného hlasovania vyhotoviť audiovizuálny záznam, ktorý by mohol byť v prípade rozporu dôkazom o tom, kto má vlastne pravdu, prípadne by jednoducho pomohol pri spísaní zápisnice. Audiovizuálny záznam má pri schôdzi naozaj mnoho výhod, avšak za akých podmienok je možné ho zhotoviť?

Podmienky zhotovenia audiovizuálneho záznamu z domovej schôdze by sme v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových zákonov (ďalej len „BytZ“) hľadali márne. BytZ upravuje problematiku spracúvania osobných údajov vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 9 ods. 3 v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, rodného čísla, adresy trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, čísla bytu, telefónneho čísla, elektronickej adresy, čísla účtu a kódu banky. K spracovaniu týchto údajov nepotrebuje správa bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov súhlas vlastníkov a môže ich spracovať na základe tohto zákona.

Základným účelom ochrany spracúvania osobných údajov podľa BytZ je v tomto prípade ochrana majetku vlastníkov bytov, ako aj ochrana ich zdravia a života. V prípade vytvárania záznamov zo schôdze vlastníkov však ide o spracovanie osobných údajov v rovine „osobitnej kategórie“ a je nepodstatné, či sa schôdza nahráva zvukovo, alebo aj obrazovo.

Osobné údaje a ich ochrana

Osobitnou kategóriou sa v zmysle § 16 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov rozumejú „údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby“. Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov sa zakazuje.

Audiovizuálny záznam nájdeme definovaný v ust. § 116 zákona č. 185/2015 Z. z. autorského zákona, v zmysle ktorého je „audiovizuálnym záznamom záznam audiovizuálneho diela zaznamenaný ako sled zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho. Audiovizuálny záznam je aj záznam obrazov sprevádzaných zvukom alebo bez neho, bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.“

Audiovizuálny záznam, ktorý spracúva osobné údaje, je len taký, ktorý zaznamenáva konkrétne fyzické osoby. Postačuje, aby audiovizuálny záznam obsahoval hoci len hlasovú stopu niektorého účastníka schôdze alebo písomného hlasovania a záznam nie je bez jeho súhlasu v tejto časti použiteľný. Záznam, ktorý vytvorí správca alebo spoločenstvo počas schôdze alebo písomného hlasovania, je teda záznamom, ktorý spracúva osobné údaje, pretože zaznamenáva biometrické údaje.

Ak správca zvoláva schôdzu vlastníkov, je povinný informovať vlastníkov o tom, že sa schôdza bude nahrávať, resp. že sa vytvorí audiovizuálny záznam. Zároveň musí vlastníkom oznámiť aj právny základ vytvárania záznamu, prípadne získať súhlas vlastníkov. Je teda nevyhnutné, aby každý vlastník vyjadril súhlas s nahrávkou, tak ako to predpokladá čl. 6 GDPR, ktorý hovorí, že spracúvanie je zákonné iba v prípade, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Ak určitá osoba takýto súhlas neposkytne, nie je možné zaznamenať takýto priebeh prostredníctvom audiovizuálneho záznamu.

Problematické môže byť aj samotné vyjadrenie súhlasu

V akej forme je prípustné? GDPR neustanovuje, či musí ísť o striktne písomnú formu, a teda môže ísť aj o ústnu formu súhlasu a rovnako aj o vyjadrenie konkludentného súhlasu.

Konkludentný súhlas je taký, ktorý je urobený konaním alebo opomenutím konania. V čl. 7 GDPR je však jasne stanovené, že prevádzkovateľ, a teda správca alebo spoločenstvo musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Preto je vždy vhodné súhlas vlastníka získať písomne, čo môže byť zrealizované napr. na začiatku schôdze prostredníctvom tlačiva, ktoré vlastník podpíše. Vždy je však potrebné získať súhlas všetkých vlastníkov, a na to nesmie správca ani spoločenstvo zabudnúť. 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.