nedeľa, 21 apríla, 2024
Domovsom vlastníkNeporiadok na chodbách a schodištiach. Ako na to?

Neporiadok na chodbách a schodištiach. Ako na to?

Miroslav Rešeta

Možno na skrine už nevyšlo miesto v byte alebo ste si chceli kvietkom spríjemniť spoločné priestory. Je to však vôbec legálne a bezpečné mať takéto veci uskladnené na chodbách a schodištiach?

Predstavme si situáciu, že vypukne požiar v bytovom dome. Všade je dym a vy sa snažíte dostať von. Ak bývate na najvyššom poschodí a pokúšate sa uniknúť po únikovom schodisku, ktoré je zapratané skriňami, kvietkami alebo smetím položeným vedľa dverí alebo rohožkami, aké sú šance, že zídete až k únikovému východu?

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej ako „ZoOpP“) v § 5 písm. b) jasne definuje požiadavku udržiavania trvalo voľných únikových ciest a únikových východov. Túto povinnosť však ukladá správcovi bytového domu. V prípade kontroly krajského alebo okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru môže byť správcovi podľa §59 ods. 2 uložená pokuta až do výšky 16 596 eur a povinnosť zabezpečiť odstránenie nedostatkov, ktoré boli pri kontrole zistené, čo znamená vypratanie predmetov tvoriacich prekážky.

Miesto pre hasiace prístroje

Preto je dôležité zabezpečiť povinnosť a udržiavať voľné únikové cesty medzi jednotlivými vlastníkmi. Ako najčastejšie porušenia pri kontrole krajským alebo okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru sú evidované nevhodne uložené drevene skrine alebo vešiakové zostavy na únikové cesty, ktoré majú slúžiť na bezpečnú evakuáciu osôb pri nebezpečenstve požiaru.

Takmer rovnako často sa vyskytuje aj problém umiestnenia hasiacich prístrojov, ktoré sú uzamknuté a kľúč ku zámke sa nenachádza v blízkosti skrinky a nie je uvedený ani oznam o mieste uloženia kľúča, a teda je znemožnený prístup k požiarnym zariadeniam.

Čo s vlastníkmi, ktorí skladujú neporiadok na chodbách a schodištiach?

Krajské alebo okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru nemôže uložiť pokutu priamo vlastníkovi bytu, preto je potrebné zabezpečiť takúto možnosť uloženia sankcie vlastníkom bytových a nebytových priestorov prostredníctvom domového poriadku.

Domový poriadok je vďaka legálnej definície právny dokument s konkrétnym vymedzením práv a povinností. To, že ide o záväzný dokument je vymedzené v §11 ods. 10 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Na základe toho je možné vymáhať v ňom uložené sankcie za porušenie povinnosti, ktoré ukladá. Zároveň domový poriadok zaväzuje nie len vlastníkov, ale aj nájomcov a osoby, ktoré s nimi žijú v domácnosti, čiže zaväzuje všetkých susedov v bytovom dome.

Aký je postup?

ZoOpP jasne definuje podmienku udržiavania trvalo voľných únikových ciest a únikových východov. Jej dodržiavanie je preto možné si vynútiť práve stanovením sankcie za porušenie tejto podmienky, ktorá sa dá zakomponovať do domového poriadku. V tomto momente prichádza otázka, kto bude kontrolu dodržiavania takejto povinnosti vykonávať.

Aj v tomto prípade to je na dohode medzi vlastníkmi v rámci domového poriadku. V domovom poriadku je možné si zároveň dohodnúť, akým spôsobom sa bude nerešpektovanie podmienok skladovania dokazovať, a to napr. preukázaním fotografie, ktorá zachytáva tento neporiadok na chodbách a schodištiach, prípadne ak bytový dom disponuje kamerovým záznamom, tak použitím kamerového záznamu alebo výpoveďou viacerých vlastníkov.

Ak už tieto pravidlá máme stanovené, je v našom vlastnom záujme sledovať ich dodržiavanie, preto ak vidíme, že sused neustále pravidlo udržiavať únikové cesty nerešpektuje, tak je na mieste ho v prvom rade osloviť a vyzvať, aby vec odstránil. Ak však takéto slovné vyzvanie nepomôže a on naďalej zapratáva spoločné priestory alebo schodište, tak mu môže správca alebo predseda spoločenstva na základe domového poriadku udeliť sankciu, prípadne veci z chodby na jeho náklady odstrániť.

Je takáto sankcia vymáhateľná?

Sankcia, ktorú udelí správca alebo predseda spoločenstva na základe domového poriadku po porušení povinnosti, môže byť vymáhaná súdnou alebo mimosúdnou cestou.

Takúto sankciu je možné napr. naúčtovať medzi zálohové preddavky alebo sa obrátiť na súd so žalobou o nesplnenie povinnosti. Sankcia však nemusí byť striktne stanovená ako určitá suma, naopak môže mať aj nepeňažný charakter, a teda napr. uloženie povinnosti ako verejné ospravedlnenie.

V tomto prípade však treba sledovať účel sankcie, ktorý má susedom zabrániť v odkladaní zbytočných vecí na chodbu a teda pôsobiť prevenčne.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.