nedeľa, 21 apríla, 2024
Domovsom vlastníkPOISTENIE BYTU V BYTOVOM DOME

POISTENIE BYTU V BYTOVOM DOME

Poisťovňa Premium Insurance Company

Ak majú vlastníci poistený bytový dom, potrebujú mať aj individuálne poistenie bytu?

V prvom rade je dôležité si ujasniť rozdiel medzi poistením stavby (byt, bytový dom) a poistením domácnosti. Pri poistení stavby kryjú poisťovatelia škody formou individuálnej poistnej zmluvy viažucej sa ku konkrétnemu bytu alebo všetkých bytov v bytovom dome. V oboch prípadoch je predmetom poistenia samotná stavba (byt, bytový dom) vrátane všetkých jej stavebných súčastí a príslušenstva. Predmetom poistenia môžu byť aj vedľajšie stavby, nebytové priestory a pod. Jednoducho laicky vysvetlené, ak otočíte stavbu „hore nohami“ a zatrasiete ňou, tak všetko čo z nej nevypadne, patrí do poistenia stavby. Ostatné veci, ktoré by z domu „vypadli“, patria do poistenia zariadenia domácnosti. Jedná sa teda o súbor hnuteľných vecí vo vlastníctve poisteného, ktoré členovia poistenej domácnosti užívajú v osobnom živote.

Odpoveďou na otázku, či si potrebuje vlastník poistiť byt opakovane, pokiaľ je poistený celý bytový dom komplexnou poistnou zmluvou je, že duplicitné krytie nie je potrebné. Poistenie bytových domov poskytuje široké krytie predmetov poistenia a poistných rizík, ktorým môžu byť vystavení vlastníci bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch a kryje aj poistenie samotných bytov a ich stavebných súčastí a príslušenstva.

Avšak rozdielov medzi poistením bytu individuálnou poistnou zmluvou a poistením bytového domu ako celku môže byť niekoľko a je potrebné na ne poukázať. V časti verejnosti existuje mylná predstava, že bytový dom kryje len vonkajšie obvodové múry alebo len spoločné časti a zariadenia bytového domu.

  1. Pri poistení bytového domu sa poistná hodnota bytu dá  určiť pomerne z celkovej poistnej sumy bytového domu uvedenej v poistnej zmluve. Znamená to, že základom spokojnosti vlastníkov bytov je správne stanovená   poistná suma celého bytového domu, aby po jej rozpočítaní na základe m2 bytu získal klient dostatočné krytie svojho bytu. Poistenie bytového domu zahŕňa aj poistenie spoločných časti a zariadenia bytového domu. Čiže pri poistnej udalosti sú z poistenia bytového domu hradené všetky škody – nie len škody na byte, ale napr. aj na streche, schodisku, výťahoch.
  2. Pri poistení bytu individuálne si hodnotu bytu a krytie požadovaných rizík určuje klient a pokiaľ by nebol poistený celý bytový dom, tak by mohla nastať situácia, kedy napríklad pri poškodení výťahu alebo strechy by sa museli vlastníci z vlastných prostriedkov „vyskladať“ na ich opravu, pretože poistenie bytu nemusí tieto spoločné súčasti kryť, resp. ich  kryje len vo výške podielu bytu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu.
  3. Pre potreby vinkulácie v prospech banky pri zabezpečení hypotéky poisteným bytom je naopak jednoduchšie mať individuálne poistenie, pri ktorom si nastaví klient poistnú sumu na potrebnú výšku hodnoty zakladanej  nehnuteľnosti a požiada poisťovňu o potvrdenie vinkulácie. Pri vinkulovaní poistného plnenia z poistenia bytového domu niektoré banky vyžadujú menovanie vlastníka na poistnej zmluve. A z tohto dôvodu si mnoho vlastníkov poisťuje nehnuteľnosť „duplicitne“, čiže napriek poisteniu v rámci bytového domu si byt poistia ešte raz a to individuálnou poistnou zmluvou.
  4. Pri poistení bytu v rámci poistnej zmluvy bytového domu je dôležité, aby si následne každý vlastník individuálne uzatvoril poistenie domácnosti t.j. hnuteľných vecí v byte a občianskej zodpovednosti za škodu. Poistenie domácnosti je možné dojednať prostredníctvom individuálnej poistnej zmluvy, v rámci ktorej sa dá dojednať aj individuálne poistenie bytu ako stavby. Vinkulácia poistného plnenia v prospech banky sa týka len stavby, nie zariadenia domácnosti.
  5. Osobitnou kategóriou je zodpovednosť za škodu, ktorá je tiež rozdelená na zodpovednosť občiansku t.j. členov domácnosti a zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Je nevyhnutné mať poistené obe druhy poistenia zodpovednosti za škodu. Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti kryje škody na živote, zdraví alebo majetku tretej osoby v mieste poistenia ale občianska zodpovednosť za škodu kryje aj škody na živote, zdraví alebo majetku tretej osoby napr. aj v zahraničí počas dovolenky.

Téma, pri ktorej by mal byť každý klient ostražitý, je hodnota stavby a samotná kvalita poistenia zakladanej nehnuteľnosti.

Filozofia našich produktov PREMIOVÉ Bytové domy a PREMIOVÉ Bývanie pre poistenie bytov, rodinných domov a hnuteľných vecí v nich uložených (domácnosť) je krytie All Risk = jednoducho krytie všetkých rizík, aj v poistných podmienkach nevymenovaných. Klient takto minimalizuje riziko, že nebude spokojný s poistným plnením.

Poistná suma (limit plnenia), by mala pokryť náklady na znovunadobudnutie veci. A preto nestačí mať poistenie na hodnotu poskytnutého úveru, čiže „požičanú sumu“, ale reálnu poistnú sumu, ktorou je trhová hodnota v prípade bytu a bytového domu alebo náklady na výstavbu v prípade rodinného domu. Na druhej strane aj skladba rizík a výluky stoja za povšimnutie. Napríklad ak je dom postavený v povodňovej oblasti a v podmienkach poisťovne sú povodne vylúčené alebo obmedzené, klient nemôže očakávať úhradu nákladov na opravu od poisťovne a bude nútený si opravu hradiť z vlastných zdrojov. Aj doplnkové predmety poistenia ako sú napríklad náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, únik vody, náklady na náhradné ubytovanie a mnohé ďalšie, môžu klientovi pomôcť zvládnuť neočakávané finančné zaťaženie.

Stačí spomenúť smutný prípad z Prešova, ktorý pozná snáď každý, kedy náklady na odpratanie škody presiahli viac ako 1 mil. eur. Tento príklad uvádzam, pretože otriasol asi každým obyvateľom Slovenska a až na konkrétnych nešťastiach si je človek ochotný pripustiť myšlienku, že by sa ho takáto udalosť mohla týkať rovnako.

Naše produkty obsahujú navyše aj Asistenčné služby, ktoré kryjú iné udalosti ako samotné poistenie, napr. ponúkajú príjazd technika na miesto havárie, ochránia nezabezpečenú nehnuteľnosť, pomôžu pri transporte hnuteľných vecí a zásob do skladu mimo miesta poistenia a poskytnú pomoc v ďalších nepríjemných situáciách. 

Naše produkty vznikajú zaplatením poistného (ceny poistenia), klientovi prídu po dojednaní poistenia všetky dokumenty (návrh poistnej zmluvy, poistné podmienky atd.) e-mailom. Moderná aplikácia na dojednanie poistenia má prednastavenú odporúčanú poistnú sumu stavby, aby nedošlo k jej podpoisteniu. Klientom ponúkame aj poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu členov domácnosti, ktoré si môžu uzatvoriť súčasne s poistením bytu alebo rodinného domu.

Viac informácií nájdete na www.premium-ic.sk.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Šéfredaktor odporúča

Buďte v obraze!

Dozveďte sa všetky dôležite informácie ako prvý!

Náš tím pravidelne posiela aktuálne informácie o správe bytových domov.

Pridajte sa do nášho newslettra.